Hoppa till innehåll
Develoop

Länkar och fördjupning

Vill du fördjupa dig i ämnet?

Läs mer i våra kunskapsrapporter inom projektet Develoop. Luleå Tekniska Universitet har genom Eugenia Segerstedt, doktor i arbetsvetenskap, och Malin Lindberg, professor i genus och teknik, givit kunskapsstöd till processen och projektet Develoop:

Framgångsfaktorer och riskfaktorer i jämställdhetsinsatser Social hållbarhet och social innovation i Develoop

Vad tycker andra?

En röst från en lokal tillväxtfrämjare.

Egen erfarenhet och insikt

Strategiprogram

Från internationell, nationell och till regionalnivå finns det olika strategiprogram för hur vi ska agera för att nå hållbar utveckling inom de tre dimensionerna, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Nedan följer en rad av dessa:

Agenda 2030
https://www.globalamalen.se/

Nationella Jämställdhetsmål
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/

Regeringens strategi för hållbar regional utveckling
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/

SKR:s kortförklaring av vad Regional Utvecklingsstrategi (RUS) ska innehålla
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategirus.2690.html

Attraktiva livsmiljöer i Norr – en vetenskaplig rapport av LTU på uppdrag av Region Norrbotten
https://indd.adobe.com/view/a85b6316-7221-4c8c-be07-06aee87e2da1