Hoppa till innehåll
Develoop

Develoop - En social innovation

Develoop är en social innovation!

Ojämställdhet är ett exempel på en samhällsutmaning som kan mötas genom social innovation.

Sociala innovationer är nytänkande lösningar som bidrar till att möta samhällets utmaningar. Värdet av den sociala innovationen uppstår i tillämpning, användning och spridning av densamma.

Fem kriterier för att Develoop ska vara en innovation; det ska finnas nyhetsvärde, det ska förbättra samhällets kapacitet att agera, kunna bidra till effektivitet, det ska fylla ett socialt behov och ska ha genomgått en hel process från idé till implementering.

Develoops Nyhetsvärde

Det finns ett nyhetsvärde i att aktörer från tre nivåer av offentlig förvaltning arbetar tillsammans med akademin, näringslivet och den civila sektorn för att lösa de utmaningar för företagande som rör ojämställdhet. Det rör sig om statliga myndigheter, lokala myndigheter, akademi, regionalt utvecklingsansvarig, lokala tillväxtfrämjare, företag med flera.

Projektet hade som ambition att vara med och leda förändring i en alltmer komplex och föränderlig värld. Arbetet kom att spänna över flera politikområden såsom jämställdhetspolitik, näringspolitik, regional utvecklingspolitik, hållbar utvecklingspolitik (globala mål för hållbarutveckling), digitaliseringspolitik och politiska agendor regionalt och lokalt.

För att lyckas behövdes mod att arbeta på delvis nya sätt och insikt om att projektet skulle leda förändring om man valde att arbeta tillsammans.

Förbättra samhällets kapacitet att agera

Projektet strävar efter att bidra till socialt hållbara samhällen som kännetecknas av sin förmåga att utvecklas och klara av att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Mer specifikt riktar projektet in sig på att skapa en mer rörlig arbetsmarknad lokalt och regionalt samt ett effektivt nyttjande av de mänskliga resurser som finns tillgängliga och vara med och skapa en attraktion att arbeta i företag som satsar på inkluderande arbetsplatser.

Effektivitet

Develoop är i sig en struktur som också finns i ett befintligt ekosystem. Develoop är ett digitalt stöd som bygger på den struktur som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet och Develoop förvaltas av Region Norrbotten och placeras därmed i ett ekosystem för regional hållbar utveckling.

Det krävs långsiktig användning av digitala jämställdhetsverktyg för att de ska kunna bidra till hållbar utveckling i organisationer och samhälle varför projektparterna systematiskt väver in verktyget i sina verksamheter.

Det pågår ett utvecklingsarbete vid Region Norrbotten om social hållbarhet och en idé om att villkora företagsstöd med att sökande företag använder verktygslådan.

Från idé till implementering

Idén till att skapa ett stöd för företagen i Norrbotten kom ur de resultat som uppnåtts under regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt. Syftet var att fler företagare skulle ges möjlighet att få stöd i sitt arbete att skapa inkluderande arbetsplatser. Nu finns det digitala stödet Develoop som används av företag, lokala tillväxtfrämjare och Region Norrbotten. Region Norrbotten äger och förvaltar Develoop.

Ett socialt behov

Ojämställda arbetsplatser kostar på olika sätt. Att arbeta för att kvinnor och män ska ha goda arbetsvillkor och trivas på sina arbetsplatser tillgodoser ett socialt behov. Arbetsplatsen är det ställe där många spenderar huvuddelen av sin vakna tid och är ofta en stor del i människors upplevda livskvalitet. Företag på orten är ofta viktiga aktörer i olika sammanhang och när de arbetar för jämställdhet skapar det positiva ringar på vattnet även för dem som inte arbetar vid företaget.