Hoppa till innehåll
Develoop

Social hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Ur Develoops kunskapsrapport ”Social hållbarhet och social innovation” i Develoop:

Social hållbarhet handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla, med jämställdhet och jämlikhet i centrum. Det vill säga att tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa mänskliga rättigheter, samt inkludera alla människor oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, bostadsort, social status, utbildnings- och inkomstnivå m.m.

Hållbar utveckling kan också ses som en grundläggande drivkraft för social innovation, i och med att det handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla. Detta avspeglas i Develoops ambition att använda jämställdhet och mångfald som en hävstång för innovations- och utvecklingsarbetet i norrbottniska företag, genom att utveckla, testa och utvärdera en ny metod för detta, som tagit sig form av en digital verktygslåda för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet.

Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Social hållbarhet är relevant för Develoop eftersom det angavs i projektansökan att projektet skulle stärka Norrbottens bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nedan listas exempel på hur Develoop kan bidra till genomförandet av agenda 2030: 

 • Mål 3 (god hälsa och välbefinnande)
  3.4 Minska antalet dödsfall och skador till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa: Problemområde Det är väl bara att bita ihop
 • Mål 5 (jämställdhet)
  5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor: Problemområde: Vad har storleken på bastun med jämställdhet att göra
  5.2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor: Problemområde Happy Ending
 • Mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
  8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla: Problemområde Vad har storleken på bastun med jämställdhet att göra och Här jobbar bara män
 • Mål 10 (minskad ojämlikhet)
  10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering: Problemområde: Gäller inte fattade beslut?