Hoppa till innehåll
Develoop

Politiska jämställdhetssatsningar har betydelse

Grunden till Develoop lades redan 2015 i Jokkmokk.

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att fördela medel för att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete. På regional nivå var det länsstyrelserna som fick i uppdrag att dela ut medel till projekt och insatser som verkade för detta.

I Jokkmokk finns Strukturum, ett lokalt näringslivsbolag som arbetar med affärs- och näringslivsutveckling, där arbetade Ulf och Ingmarie. De ville att företag i Jokkmokk skulle ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att arbeta med jämställdhet. Med hjälp av det stöd som kom med regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt anlitades en konsult som stöd.

Konsulten hette Sara som arbetade med ett par företag på orten och det hade givit positiv effekt för deras verksamhet enligt både företagen och Strukturum.

Jämställt företagande i Jokkmokks kommun

Jämställd regional tillväxt 2016–2018

2016 gav återigen Regeringen Tillväxtverket i uppdrag att under 2016–2018 fördela 108 miljoner kronor på att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete.  Nu hade det regionala utvecklingsansvaret gått från länsstyrelsen till regionerna. I Norrbotten hade det inneburit att personalen flyttat från länsstyrelsen till regionen.

Tillväxtverket uppdrog alla regioner att ta fram en handlingsplan och äska medel för arbetet som handlingsplanen beskrev. I Region Norrbottens handlingsplan för Jämställd Regional

Tillväxt (2016 – 2018) genomfördes en insats som hette Jämställt arbetsliv. Insatsen utgick

från utmaningen med könssegregerade arbetsplatser, dess effekter på arbetsmiljö och företagens verksamhet. Eftersom det fanns goda erfarenheter från föregående uppdrag och arbetet i Jokkmokk, inleddes ett samarbete mellan region Norrbotten och samma konsult, Sara.

Det formulerades ett erbjudande om stöd i jämställd verksamhetsutveckling för utvalda företag som spreds med hjälp av lokala tillväxtfrämjare.

Företag som accepterade erbjudandet var lokaliserade i åtta kommuner.

Resultatet

Elva företag antog erbjudandet. Företagen var spridda över en bredd av branscher och alla utom två var mansdominerade. Företagsledningen, VD eller verksamhetsansvarig gavs möjlighet att värdera stödet. Av de som svarade upplevde alla att de i hög grad getts möjlighet att sätta ett

jämställdhetsperspektiv på verksamheten och ökat sin förståelse för vilka risker som kan finnas om företaget har brist på jämställdhet. Alla angav att de förstår kopplingen mellan jämställdhet och tillväxt i högre grad. På frågan om förmågan att förstå hur strukturer på arbetsplatsen kan

påverka jämställdhet och mångfald samt dess påverkan på tillväxt angav alla att den ökat.

Alla uppgav att de fått ökad insikt om hur de kan börja alternativt sluta agera i relation till medarbetar och kunder för att undvika att förstärka stereotypa könsroller.

Alla uppgav en ökad trygghet att fatta beslut som bidrog till ökad jämställdhet och en ökad förmåga att hantera motstånd mot jämställdhetsarbete. Alla uppger att de fått möjlighet att diskutera hur företagets struktur, organisering, ansvarsfördelning samt ledning påverkar tillväxt.

Alla upplever att process- och kunskapsstödet varit konkret, relevant och användbart.

Länk till film med företag som deltog Jämställd Regional tillväxt 2016–2018

Projektansökan hos Tillväxtverket beviljas

Region Norrbotten såg att det fanns en efterfrågan hos flera företag i Norrbotten men att det fanns uppenbara sårbarheter med en konsult för hela länet, konsulten hade också flyttat för att arbeta på Jämställdhetsmyndigheten. Region Norrbotten sökte därför projektmedel för att skapa något som skulle göra det möjligt för flera företag samtidigt att få stöd i sitt utvecklingsarbete genom jämställdhet.

Tillväxtverket beviljar den 11 juni 2019 Region Norrbotten till projekt Jämställdhet och digitalisering för ökad Konkurrenskraft. Beslutet avsåg projektperioden 2019-10-01 – 2022-12-31.

För att fortsätta att bygga på det som redan fanns ingick Region Norrbotten ett samverkansavtal med Jämställdhetsmyndigheten, där Sara nu arbetade, för att fortsätta arbetet med det som blev Develoop. Uppdraget var att omsätta Saras kompetens till ett digitalt verktyg, möjligt att använda för alla som behöver och vill.

När stödet i jämställd verksamhetsutveckling riggades till företagen arbetade Region Norrbottens enhet för företagsstöd, Sara och de lokala tillväxtfrämjarna tillsammans. Genom de lokala tillväxtfrämjarna gavs ett unikt stöd och kunskap om den kontext som företagen fanns i vilket underlättade att välja ut företag med goda förutsättningar att arbeta med verksamhetsutveckling.

De lokala tillväxtfrämjarna hade stor del i att företagen både ville och vågade anta erbjudandet genom sina relationer och ibland genom att de erhöll ett stort mått av tillit från företagen.

När Develoop skulle organiseras var det med insikten om att stora samhällsutmaningar löser man bäst tillsammans. Under tre år har företag, testpiloter, organisationer, lokala- och regionala tillväxtfrämjare bidragit till att göra Develoop tillgängligt för fler tack vara träffsäkerhet och igenkänning.

PDF Projektplan Develoop