Hoppa till innehåll
Develoop

Välkommen till Develoop!

Develoop ger dig som arbetsgivare stöd i att skapa en inkluderande arbetsplats med ett jämställdhetsperspektiv. Många av företagens utmaningar med kompetensförsörjning och utvecklingspotential beror på ojämställdhet. Ojämställdhet kostar företagen pengar genom konsekvenser såsom slarv, bristande säkerhet, vantrivsel, tystnadskultur och ohövlig arbetsmiljö.

Hand

Jämställdhets-ometer

Du kommer att presenteras för tre stycken situationer på en arbetsplats. Din uppgift är att svara på det alternativ du anser stämmer bäst på det sätt du tänker och agerar. Därefter ges du återkoppling på om det kan tänkas bidra till att uppnå jämställdhet och inkluderande arbetsplatser.

Problemområden

Varför söker inte rätt folk jobb hos oss?

Genom att använda Develoops kartläggningsverktyg blir det överskådligt och rätt så njutbart att ta de första stegen i en rekryteringsprocess. Du får stöd i att rekrytera kompetens genom att göra en kartläggning som utgår från företagets behov. Rätt man på rätt plats kan vara en kvinna. Eller tvärtom.

Hur går snacket eller det var ju bara på skoj?

Inkluderande arbetsmiljöer präglas av ett samtalsklimat som är hövligt och där medarbetarna visar respekt och omsorg om varandra. Reflektera över om er arbetsplats är inkluderande, eller om det finns risker för en utestängande eller diskriminerande jargong, i vårt verktyg Hur går snacket eller det var ju bara på skoj?

Har företaget hög personalomsättning?

Slutar arbetstagare i en sådan omfattning och takt att det är problematiskt. Är du intresserad av att ta del av vad det beror på? Risken med att inte ta reda på orsaken kan vara kostsamt för företaget, men håll i hatten, det kan vara du som chef eller ägare som blir föremål för uppdatering.

Blev det tokigt på förra firmafesten?

Stora risker finns för ohälsa och skada om sexuella trakasserier förekommer. Har det redan hänt behöver arbetsgivaren agera omedelbart för att minska risker för både offer, förövare och övriga kollegor. Ingen ska fara illa på jobbet.

Gäller inte fattade beslut?

Företagsledningens sätt att leda och styra kommer att avgöra om en inkluderande arbetsmiljö kan uppnås. Om företagets personal inte är med på förändringen kan det bero på hur arbetet organiseras och att det inte finns en uppriktig vilja hos ledningen.
En inkluderande arbetsmiljö innebär att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare där var och en kan bidra på lika villkor och har så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. För att skapa en sådan arbetsmiljö behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas redan från början.

Det är väl bara att bita ihop?

Hur mycket ska en riktig karl tåla? Vilka ojämställdhetsproblem brottas män med? I verktyget Det är väl bara att bita ihop? får du hjälp att reflektera över hur dessa kan påverka arbetsplatsen och dess arbetstagare.

Lite porr har väl aldrig skadat?

För en del är pornografiskt innehåll ofarligt och en privat sak. I vårt verktyg får du kunskap om vad porr är och vilka risker man tar som företagare om det får finnas som en del av arbetsplatsen. Lite porr har väl aldrig skadat? ger dig verktygen för att hantera förekomsten av pornografiskt material.

Här jobbar bara män

Finns det risker med arbetsplatser där det bara jobbar kvinnor eller bara jobbar män? I allmänt tal om ojämställda arbetsplatser som har svårt att rekrytera rätt medarbetare lyfts ofta machokulturen fram. I bland andra byggbranschen och gruvindustrin och försvaret har man arbetat länge med att förstå vilken funktion machokulturen fyller och varför den är svår att jobba bort. Vad vi vet med säkerhet är att machokulturen är ett hinder för jämställdhet och för många är arbetet med machokultur och begränsande normer kring manlighet en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad har storleken på bastun med jämställdhet att göra?

Om kvinnor och män inte ges lika goda förutsättningar i arbetet görs ojämställdhet. För att undvika risker för ohälsa och skada för alla anställda finns det ett antal saker som en arbetsgivare kan göra i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Happy ending

Företagsledningar kan hamna i situationer där de behöver hantera att anställda vid företaget, underleverantörer eller kunder köper sexuella tjänster. I verktyget Happy ending ges du stöd i arbetet med att förebygga och hantera förekomst av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vad säger lagen och vad säger du?

Material sorterat utifrån media

Är du Lokal Tillväxtfrämjare?

Jobbar du med att främja det lokala näringslivet och tillväxt? Läs mer om hur du kan använda dig av Develoop.

Develoops Wall of Fame

Poppels bryggeri

Poppels bryggerier i Jonsered utanför Göteborg är landets andra största producent av hantverksöl. Just nu är de inne i en stor omställning på grund av att det går bra så varför ville de arbeta med jämställdhet?

Hotel Akerlund

Catrin på Akerlundshotell var nervös när hon skulle informera personalen om att de skulle jobba med jämställdhet. Det skulle inte bli populärt.

Widmans Gräv AB

Peter Widman arbetade tidigare på Widmans gräv. Widmans gräv hade stora uppdrag och många underleverantörer och när man arbetar med Widmans fick man skriva på ett avtal om att bete sig väl mot andra, för allt man säger och gör har betydelse.

Tipsa om Develoop!

Behöver din arbetsplats, chef eller kanske någon annan arbetsplats jobba med jämställdhet på arbetsplatsen.